پایانی بر دوره متره و برآورد مرسوم

همانگونه که نقشه کشی و محاسبات دستی به تاریخ پیوست

متره و برآورد هوشمند و اتوماتیک

بدون نیاز به ورود مقادیر و اختصاص آیتم

مطابق با فهارس بهای ایران

قدرت گرفته از تکنولوژی نوین BIM

و

نرم افزار توانمند Autodesk Revit

متره و برآورد چهاربعدی

تناظر یک به یک المانهای مدل و ریزمتره

ارائه گزارشات کامل

امکان دریافت گزارشات در فرمتهای مختلف

pdf, Excel, Word , ...

پارامترهای کنترلی و شفافیت

محاسبه مقادیر مصرفی مصالح در مترمربع زیربنا